VLDB中国数据库学院

2010年度课程报名表(电子表格下载)

 

·       报名表请邮寄:沈阳市和平区文化路3-11号东北大学信息学院软件所 李芳芳 邮政编码:110004

同时,发送扫描件至lifangfang@ise.neu.edu.cn

·       报名截止时间:2010718

姓名

 

性别

 

出生年月

 

职别

 

学历

 

研究方向

 

单位

 

通讯地址

 

 

邮编

 

Email:

固定电话:             手机:

教育经历

(从大学开始)

 

科研经历

(参加过的科研课题)

 

研究成果

(论文、发明、获奖等)

 

导师推荐意见

(博士研究生)

 

 

                                      导师签字

所在单位意见

 

 

单位签章

VLDB中国数据库学院审批结果

 

*报名表需由申请者所在单位签署意见并加盖公章            填表日期: 20107